Select Language THEN

 

ตำแหน่งที่ตั้งและการเดินทาง

ปราสาทกู่กาสิงห์

 

ตำแหน่งที่ตั้ง

ปราสาทกู่กาสิงห์ ตั้งอยู่ในบริเวณวัดบูรพากู่กาสิงห์ บ้านกู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

 

การเดินทาง

ปราสาทกู่กาสิงห์อยู่ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด  (ไปทางอำเภอสุวรรณภูมิและอำเภอเกษตรวิสัย) ประมาณ 70 กิโลเมตร โดยเดินทางจากร้อยเอ็ดตามทางหลวงสายที่ 215 ผ่านอำเภอเมืองสรวง ก่อนถึงอำเภอสุวรรณภูมิเลี้ยวขาวที่บ้านดอกไม้ตามทางหลวงสายที่ 202 เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางกู่กาสิงห์-เมืองบัว เลี้ยวซ้ายเข้าบ้านดงยาง กู่กาสิงห์ตั้งอยู่ด้านขาวมือในวัดกู่กาสิงห์

 

แผนที่เดินดินบริเวณรอบๆ กู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่มา : ญาตาวี  ไชยมาตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร