Select Language THEN

 

ศิลปะและสถาปัตยกรรม

ปราสาทกู่กาสิงห์ เป็นศิลปะเขมรที่เรียกว่า “แบบบาปวน” อายุราว พ.ศ.1560-1630 โดยองค์ประกอบของปราสาทกู่กาสิงห์ มีดังนี้

กำแพง

กำแพง ก่อด้วยสิลาแลงย่อมุม ขนาดกว้าง 36.80 เมตร ยาว 43 เมตร ตัวอาคารทั้งหมดล้อมรอบด้วยกำแพงซึ่งมี รูปกากบาทประจำอยู่ทั้ง 4 ด้าน มีประตูเข้าออกจริงเพียง 2 ด้าน คือ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก เป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อเก็จมีประตูทางเข้า (โคปุระ) รูปกากบาททางด้านทิศตะวันออกและตะวันตก ตอนกลางแนวกำแพงด้านทิศเหนือและทิศใต้ ก่อเป็นห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 5.30 เมตร ยาว 13.80 เมตร มีประตูเชื่อมกับพื้นที่ด้านใน

กำแพง ปราสาทกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่มา : สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

กำแพงแก้ว ปราสาทกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่มา : สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

ประตูซุ่ม หรือ โคปุระ

 

โคปุระ ปราสาทกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่มา : สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

ประตูซุ่ม หรือ โคปุระ ก่อด้วยหินทราย เป็นประตูเข้า เป็นซุ้มประตูทางเข้าออกองค์ปราสาทกู่กาสิงห์เพียงทิศตะวันออกกับทิศตะวันตก  อยู่เหนือฐานบัวที่สลักด้วยหินทราย ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 13.60 เมตร

 

บรรณาลัย

บรรณาลัย มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก่อด้วยศิลาแลง ตั้งอยู่ทางด้านหน้าทั้ง 2 ข้าง (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาท) หันหน้าอาคารไปทางด้านทิศตะวันตกเข้าสู่กลุ่มปราสาท มีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ด้านหน้าต่อห้องมุขเป็นประตูทางเข้า

 

บรรณาลัย ปราสาทกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่มา : สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

ปรางค์ 3 หลัง

ปรางค์ 3 หลัง ย่อมุมขนาด 6 x 6 เมตร อยู่บนฐานเดียวกันหลังกลางมีมุขยื่นเป็นทางเดิน ขนาด 3.20 x 5 เมตร ส่วนอีก 2 หลัง มีช่องทางเดินติดต่อกับปรางค์องค์กลาง ปรางค์ 3 หลัง ตั้งอยู่ร่วมกันบนฐานสิลาแลงเดียวกันขนาดใหญ่ การวางแผนผังของปรางค์ทั้ง 3 หลัง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก จัดเรียงกันในแนวทิศเหนือ-ใต้

 

ปรางค์ 3 หลัง ปราสาทกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่มา : สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

ปรางค์องค์กลางมีขนาดใหญ่ที่สุด ฐานก่อด้วยหินทราย สลักลวดลายเป็นชั้นแนว ทั้งหลายกลีบบัวและลายกระหนกยังปรากฏเป็นร่องรอยอยู่บางส่วน ผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมและมีคูหารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าออกมาทางด้านหน้าภายในองค์ปรางค์หรือห้องครรภคฤหะใช้ประดิษฐานศิวลึงค์ ตัวแทนขององค์พระศิวะ อันเป็นเทพเจ้าสูงสุดในลัทธิไศวนิกาย และปราสาทประธานมีมณฑปยื่นออกมาด้านหน้า แต่ปราสาทบริวารไม่มีมณฑป ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเน้นความสำคัญของปราสาทประธาน         

ปรางค์บริวารซึ่งอยู่ด้านหลังของปรางค์ประธานอีก 2 หลัง ก่อด้วยอิฐ ส่วนฐานเป็นหินทรายเช่นเดียวกัน ผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมเพิ่มมุม มุขด้านหน้าสั้น ขนาดเท่ากันทั้ง 2 หลัง

ปราสาทประธาน (มุมจากด้านทิศตะวันออก) กู่สันตรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ปรางค์ 3 หลัง ปราสาทกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่มา : สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร