Select Language THEN

 

ศาสนาและความเชื่อ

เนื่องจากกู่กาสิงห์ บ้านกู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการสร้างขึ้นให้เป็นเทวาลัยตามคติในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย เพื่ออุทิศถวายเป็นเทวบูชาแด่พระศิวะหรือพระอิศวรดังที่ได้พบประติมากรรม “ศวลึงค์” ที่เป็นรูป สัญญาลักษณ์แทนองค์พระศิวะ และได้พบปติมากรรม “โคนนทิ หรือโคอสุภราช” ที่มีความหมายถึงโคที่เป็นพาหนะของพระศวะ ดังนั้นการอธิบายความหมายของภาพสลักรูป “พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ” ที่พบที่ปราสาทกู่กาสิงห์ทั้งหมดนั้น จึงเป็นการอธิบายที่เป็นไปตามคัมภีร์ในศาสนาฮินดูเป็นประการสำคัญ