Select Language THEN

 

ปราสาทกู่กาสิงห์

จังหวัดร้อยเอ็ด

ปราสาทกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มา : สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ร่องรอยอิทธิพลของศิลปวัฒนธรรมขอมเริ่มแพร่เข้าสู่พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ราวพุทธศตวรรษที่ 13 และแพร่หลายมากยิ่งขึ้นในราวระหว่างพุทธศตวรรษที่ 16-18 ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการขยายอำนาจทางการเมืองและการปกครองของพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาที่ทรงไว้ด้วยพระราชอำนาจ 2 พระองค์ คือ พระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 และพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อันปรากฏการณ์เดียวกันกับที่ปรากฏในพื้นที่อื่น ๆ ทั้งในภาคอีสานและภาคกลางของประเทศไทย ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดได้ปรากฏอาคารศาสนสถานประเภทปราสาทหินทั้งในส่วนที่เป็นเทวลัย และเป็นพุทธสถานที่สร้างขึ้นภายใต้แบบแผนวัฒนธรรมแบบเขมรอยู่ในหลาย ๆ พื้นที่รวมทั้งที่อำเภอเกษตรวิสัยเป็นบริเวณที่ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมแบบเขมรมากที่สุดในเขตพื้นที่ภาคอีสานตอนกลางต่อเนื่องจนถึงเขตอีสานใต้ ศาสนสถานที่เป็นโบราณสถานในเขตอำเภอเกษตรวิสัย มีทั้งที่เป็นเทวาลัยหรือปราสาทหินที่สร้างขึ้นตามคติในศาสนาฮินดู และที่สร้างขึ้นตามคติในพุทธศาสนา นิกายมหายาน รวมถึงปราสาทกู่กาสิงห์ บ้านกู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด