Select Language THEN

 

ข้อมูลทั่วไป

จังหวัดมหาสารคาม

ขนาดพื้นที่

จังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่ทั้งหมด 5,291.7 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 3.3 ล้านไร่ (ที่มา : สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม, 2560)

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์ ทิศใต้ ติดกับ จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ ทิศตะวันออก ติดกับ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดกาฬสินธุ์ ทิศตะวันตก ติดกับ จังหวัดขอนแก่น และบุรีรัมย์ (ที่มา : สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม, 2560)

ประชากร

จังหวัดมหาสารคามมีจำนวนประชากรทั้งหมด 963,072 คน แยกเป็นประชากรชายจำนวน 472,797 คน ประชากรหญิงจำนวน 490,275 คน (ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560)

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดมหาสารคาม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ไม่มีภูเขา โดยทางตอนเหนือและตอนใต้ของจังหวัดมีลักษณะคล้ายลูกคลื่นลุ่มๆ ดอนๆ สลับกันไป และค่อยๆ ลาดเทลงสู่พื้นที่ราบด้านตะวันออก มีทุ่งนาสลับป่าโปร่ง มีไม้เขตร้อนหรือที่เรียกว่าป่าโคก ลักษณะดินดินเป็นดินปนทรายหรือไม่ก็เป็นทรายร่วน เก็บน้ำไม่ค่อยอยู่แม้ว่าจะมีฝนตก ในฤดูแล้งกันดารน้ำมาก มีแม่น้ำชีไหลผ่าน ระดับพื้นที่โดยเฉลี่ยสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 130 - 230 เมตร (ที่มา : สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม 2560)

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดมหาสารคาม ได้รับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูกาลของจังหวัดมหาสารคาม แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู คือ ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยและบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเย็นจะแผ่ลงปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงดังกล่าว ทำให้อากาศโดยทั่วไปบริเวณจังหวัดมหาสารคามจะหนาวเย็นและแห้ง โดยมีอากาศหนาวจัดในบางวัน โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมจะเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นมากที่สุด ฤดูร้อน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นที่มีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดของปี ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเอาความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย โดยมีร่องความกดอากาศต่ำที่พาดอยู่บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทำให้อากาศเริ่มชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป โดยเฉพาะเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแน่นมากที่สุดในรอบปี แต่อย่างไรก็ตามนอกจากปัจจัยดังกล่าวที่ให้มีฝนตกชุกแล้วยังขึ้นอยู่กับอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงดังกล่าว (ที่มา : ศูนย์ภูมิอากาศ สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา 2560)

เครื่องหมายประจำจังหวัด

เครื่องหมายประจำจังหวัดมหาสารคามเป็นรูปต้นไม้ใหญ่และท้องทุ่ง หมายถึง พื้นดินอันอุดมให้ความสมบูรณ์แก่ประชาชน ซึ่งมีการทำนาเป็นอาชีพหลัก พื้นที่ในจังหวัดมหาสารคามมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหาร นอกจากการทำนาชาวบ้านยังมีอาชีพอีกหลายอย่าง เช่น ทำเกลือสินเธาว์ไร่ฝ้ายยาสูบ และเลี้ยงไหม (ที่มา : สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม 2560)

คำขวัญประจำจังหวัด

“พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร”

สถานที่สำคัญในจังหวัด

จังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่ตอนกลางของภาคอีสาน มีขนาดพื้นที่ไม่ใหญ่มากแต่ก็มีสถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่มาก ซึ่งแต่ละอำเภอก็มีสถานที่สำคัญที่น่าสนใจแตกต่างกันออกไป เริ่มจากอำเภอเมืองมหาสารคาม ได้แก่ ปรางค์กู่บ้านเขวา อ่างเก็บน้ำหนองแวง หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านหนองเขื่อนช้าง แก่งเลิงจาน ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมอีสาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน หมู่บ้านปั้นหม้อ อุทยานมัจฉาโขงกุดหวาย อำเภอกันทรวิชัย ได้แก่ พระพุทธรูปยืนมงคล พระพุทธมิ่งเมือง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดพุทธมงคล อำเภอบรบือ ได้แก่ ปรางค์กู่บัวมาศ หนองบ่อ อำเภอแกดำ ได้แก่ สะพานไม้แกดำ วัดหนองหูลิง อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง อำเภอโกสุมพิสัย ได้แก่ บึงบอน วนอุทยาน โกสัมพี อำเภอวาปีปทุม ได้แก่ กู่บ้านแดง อำเภอนาเชือก ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน อำเภอนาดูน ได้แก่ พระบรมธาตุนาดูน พุทธมณฑลอีสาน พิพิธภัณฑ์นครจัมปาศรี พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ กู่สันตรัตน์ กู่น้อย ศาลานางขาว ฮูปแต้มสิม วัดโพธาราม และอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ได้แก่ ศูนย์ศิลปาชีพดอนลี่ (ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม)

รายชื่ออำเภอในเขตการปกครองจังหวัด

จังหวัดมหาสารคามแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ ดังนี้

ลำดับ

อำเภอ

1

อำเภอเมืองมหาสารคาม

2

อำเภอแกดำ

3

อำเภอโสสุมพิสัย

4

อำเภอกันทรวิชัย

5

อำเภอเชียงยืน

6

อำเภอบรบือ

7

อำเภอนาเชือก

8

อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

9

อำเภอวาปีทุม

10

อำเภอนาดูน

11

อำเภอยางสีสุราช

12

อำเภอกุดรัง

13

อำเภอชื่นชม

(ที่มา : สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม 2560)

รูปแผนที่เขตจังหวัด

 

รูปแผนที่เขตจังหวัดมหาสารคาม (ที่มา : มหาวิยาลัยมหาสารคาม)