Select Language THEN

 

ศิลปะและสถาปัตยกรรม

ปราสาทกู่สันตรัตน์ เป็นศิลปะเขมร แบบบายน โดยองค์ประกอบของปราสาทกู่สันตรัตน์ มีดังนี้

 

กำแพงแก้ว

 

กำแพงแก้วกู่สันตรัตน์

ที่มา : สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

กำแพงแก้ว ก่อด้วยศิลาแลงในกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างประมาณ 20 เมตร ยาวประมาณ 30 เมตร ก่อด้วยศิลาแลง สร้างต่อเนื่องจากประตูซุ้มทิศตะวันออกล้อมรอบปราสาทประธาน และบรรณาลัย ชั้นบนสุดของแนวกำแพงมีร่องรอยการสกัดสำหรับวางทับหลังกำแพง

 

ประตูซุ่ม หรือ โคปุระ

 

โคปุระ ทางเข้าด้านทิศตะวันออก

ที่มา : สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

ประตูซุ่ม หรือ โคปุระ ก่อด้วยศิลาแลง ตั้งอยู่กึ่งกลางของแนวกำแพงแก้วด้านทิศตะวันออก มีลักษณะแผนผังเป็นมุขสามด้าน คือด้านทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต้ ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมีบันไดขึ้น-ลง หลังคาทรงโค้งประทุน

 

 

ทางเดินตรงโคปุระ ทางเข้าด้านทิศตะวันออก

ที่มา : สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

บรรณาลัย

 

บรรณาลัย กู่สันตรัตน์ จังหวัดมหาสารคาม
ที่มา : สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

บรรณาลัย อยู่บริเวณด้านในของกำแพงแก้ว ตั้งอยู่มุมทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทประธาน ก่อด้วยศิลาแลง เป็นอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันตกด้านหน้าก่อเป็นมุขสั้นๆ แต่สภาพพังทลายมากคงเหลือให้เห็นแนวผนังด้านทิศใต้ ส่วนบนของผนังมีการเจาะเป็นช่องหน้าต่างขนาดเล็ก ที่มีลุกกรงหิน (ลูกมะหวด) ประดับอยู่

 

ปราสาทประธาน

ปราสาทประธาน ตั้งอยู่ตรงกลางของแนวกรอบกำแพง เป็นปราสาทก่อด้วยศิลาแลง มีขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 8 เมตร แผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ก่อมุขยื่นออกด้านหน้า ผนังด้านทิศเหนือและทิศใต้ก่อเว้นเป็นช่องหน้าต่าง มุขมีหลังคารูปโค้งทรงประทุน ปราสาทประธานก่อเป็นผนังทึบทั้งสามด้านโดยทำเป็นประตูหลอก

 

ปราสาทประธาน (มุมจากด้านทิศตะวันตก) กู่สันตรัตน์ จังหวัดมหาสารคาม

ที่มา : สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

ปราสาทประธาน (มุมจากด้านทิศตะวันออก) กู่สันตรัตน์ จังหวัดมหาสารคาม

ที่มา : สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

ภายในพบแท่นรูปเคารพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า สลักจากหินทรายตั้งอยู่ ทางด้านบนมีรอยแกะสลักเป็นหลุมสี่เหลี่ยม 3 ช่อง เรียงกัน ซึ่งแท่นรูปเคารพลักษณะนี้พบกันโดยทั่วไปในศาสนสถานประจำอโรคยาศาลสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สันนิษฐานว่าแต่เดิมใช้ประดิษฐานรูปเคารพ 3 องค์ บนแท่นฐานเดียวกัน เพื่อให้เป็นประธานของอาคารดังกล่าว

 

 

สระน้ำ

สระน้ำ อยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือนอกกำแพงแก้ว มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความลึกประมาณ 2 เมตร บริเวณขอบสระกรุด้วยศิลาแลงซ้อนลดหลั่นลงไปจนถึงก้นสระ

 

แผนที่เดินดินบริเวณรอบๆ กู่สันตรัตน์ จังหวัดมหาสารคาม

ที่มา : สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

แผนที่เดินดินบริเวณรอบๆ กู่สันตรัตน์ จังหวัดมหาสารคาม

ที่มา : ญาตาวี ไชยมาตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร