Select Language THEN

 

แหล่งที่มาของข้อมูล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม. (2561). ข้อมูลประชากรโดยภาพรวมของจังหวัด มหาสารคาม. เว็บไซต์ http://mkho.moph.go.th/mko/frontend/web/uploads/.../6.%20 สืบค้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2561

สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม. (2561). แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561 – 2564. เว็บไซต์ http://www.mahasarakham.go.th/mkweb/new-data/238 สืบค้น เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2561

สำนักงานพัฒนาอุตุนิยมวิทยา. (2561). ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ โดยศูนย์ภูมิอากาศ กรม อุตุนิยมวิทยา เว็บไซต์ http://www.climate.tmd.go.th/data/province/ สืบค้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2561

สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น. (2561). ข้อมูลกู่กาสิงห์. เว็บไซต์ http://www.finearts.go.th/fad9 สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2561

สุภาพ บุตรวิเศษ. (2561). ข้อมูลสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกประวัติกู่สันตรัตน์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิประจำ พิพิธภัณฑ์. สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561.

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกู่สันตรัตน์. มหาสารคาม. อรุณศักดิ์ กิ่งมณี. (2543). ตามหาร่องรอยขอมและมอญในมหาสารคาม. มหาวิทยาลัย มหาสารคาม.

อลงกรณ์ ดำรงกิจเจริญ. (2561). ข้อมูลสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกประวัติกู่สันตรัตน์ โดยนักวิชาการศึกษา. สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561. สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สันตรัตน์. มหาสารคาม.