Select Language THEN

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ปราสาทกู่สันตรันต์

จังหวัดมหาสารคาม

ปราสาทกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ที่มา : สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานปราสาทขอม: ปราสาทกู่สันตรัตน์

พื้นที่ของจังหวัดมหาสารคาม พบหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงถึงการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยได้พบการกระจายอยู่หลายพื้นที่ ซึ่งอิทธิพลของวัฒนธรรมขอมหากพิจารณาจากหลักฐานที่พบในจังหวัดมหาสารคามสันนิษฐานว่าคงเริ่มเข้ามาอย่างน้อยตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา โดยได้พบหลักฐานทางโบราณคดีหลายประเภทที่น่าจะมีอายุในช่วงศตวรรษที่ 16-17 โดยอิทธิพลของศิลปะขอมในช่วงสมัยนี้ แสดงถึงการนับถือศาสนาฮินดูเป็นหลัก ร่องรอยของอิทธิพลศิลปกรรมขอมยังคงอยู่สืบเนื่องมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 18 ในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอม ซึ่งพระองค์ได้หันมานับถือศาสนาพุทธลัทธิมหายาน และได้พบศาสนสถานรูปแบบศิลปะสมัยบายนหลายแห่งรวมถึงปราสาทกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม