Select Language THEN

 

สถานที่สำคัญในจังหวัด

จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตั้งอยู่ในบริเวณแอ่งสกลนคร ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้จังหวัดสกลนครยังเป็นเมืองเก่าที่มีความสำคัญและมีความหลากหลายในด้านต่างๆประกอบด้วย สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง ศาสนาและวัฒนธรรม นอกจากนี้จังหวัดสกลนครยังมีสถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ดังนี้

 1. ชุมชนผ้ายอมคราม (ดอนกอย)
 2. ศูนย์อินแปง
 3. ศูนย์วัฒนธรรมไทโซ่
 4. บ้านท่าวัด
 5. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
 6. อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ
 7. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 8. อุทยานแห่งชาติภูภาเหล็ก
 9. อุทยานแห่งชาติภูพาน
 10. วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
 11. พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์
 12. ถ้ำเสรีไทย
 13. วัดถ้ำผาแด่น
 14. วัดป่านาคนิมิตต์
 15. วัดถ้ำพวง
 16. วัดถ้ำพระทอง
 17. วัดป่าภูริทัตตถิราวาส
 18. วัดถ้ำขาม
 19. วัดคำประมง
 20. วัดป่าสุทธาวาส
 21. พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น
 22. พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ฟั่น
 23. พิพิธภัณฑ์หลวงปู่วัน
 24. พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย
 25. เทสกเจดีย์พิพิธภัณฑ์ภูพาน
 26. พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร
 27. ปราสาทบ้านขอม(กู่พันนา)
 28. ปราสาทพระธาตุดุม
 29. ปราสาทนารายณ์เจงเวง
 30. ปราสาทภูเพ็ก