Select Language THEN

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ปราสาทนารายณ์เจงเวง

จังหวัดสกลนคร

 

จังหวัดสกลนครถือว่าเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญของศิลปะแบบเขมรอีกแห่งหนึ่งของแอ่งสกลนคร ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 16-19 วัฒนธรรมแบบเขมรมีความเจริญรุ่งเรืองเมื่อราวประมาณพุทธศตวรรษที่ 16-18 หลักฐานสำคัญ คือ ปราสาทหิน ศาสนสถานรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศาสนสถานตามคติความเชื่อในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ปราสาทนารายณ์เจงเวง หรือ พระธาตุนารายณ์เจงเวง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมขอมศิลปะแบบบาปวน ลักษณะเป็นปราสาทขอม สร้างด้วยศิลาแลงและหินทรายเหมือนปราสาทหินศิลปะขอมทั่วไป การแกะสลักลวดลายในเนื้อหินมีลักษณะเฉพาะตัว คือ มีลักษณะเดียวกับปราสาทหินพิมาย แต่มีขนาดเล็กกว่า เป็นปรางค์แบบขอมองค์พระธาตุแบ่งเป็นหลายส่วน คือ ส่วนที่เป็นฐาน ส่วนที่เป็นองค์ธาตุหลังคาและส่วนยอด

ปราสาทนารายณ์เจงเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ที่มา : สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร