Select Language THEN

 

ประวัติ

ปราสาทเปือยน้อย หรือ พระธาตุกู่ทอง สาเหตุที่ชื่อ “ปราสาทเปือยน้อย” เรียกตามชื่อพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่ขึ้นบริเวณปราสาท คือ ต้นเปือย หรือ ต้นตะแบก และ สาเหตุที่เรียกว่า พระธาตุกู่ทอง เนื่องจากเรียกตามชื่อ “วัดธาตุกู่ทอง” ซึ่งอยู่ด้านข้างปราสาท สร้างเมื่อปี พ.ศ.2474 โดยพระอาจารย์ปูและนายน้อย ปราสาทเปือยน้อย หรือ พระธาตุกู่ทอง สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16 - 17 เป็นปราสาทหินที่มีขนาดไม่ใหญ่ แต่นับว่าเป็นปราสาทเขมร ที่สมบูรณ์มากแห่งหนึ่ง

เดิมปราสาทเปือยน้อยเป็นโบราณสถานร้างที่ปรักหักพัง ชิ้นส่วนทับหลังและหน้าบันที่สลักลวดลายรูปบุคคลและพันธุ์พฤกษาตกหล่นกระจายอยู่ตามบริเวณโดยรอบ ต่อมาปี พ.ศ.2478 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานปราสาทเปือยน้อย ปี พ.ศ.2532 - 2537 กรมศิลปากรได้ดำเนินการขุดแต่งบูรณะด้วยวิธีอมัสติโลซิส (รื้อลงมาเพื่อเสริมความมั่นคงแล้วจึงประกอบใหม่เข้าที่เดิม) ตลอดจนทำการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงามและเหมาะสมโบราณสถาน

แผนที่เดินดินบริเวณรอบๆ ปราสาทเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ที่มา : นางญาตาวี ไชยมาตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร