Select Language THEN

 

ศาสนาและความเชื่อ

ปราสาทเปือยน้อย ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู แผนผังการก่อสร้างมีความหมายเป็นเขาพระสุเมรุ ซึ่งถือเป็นแกนจักรวาล อันเป็นที่สถิตย์ของเทพเจ้าที่เรียกว่า “ศาสนบรรพต” ปราสาทเปือยน้อยเปรียบเสมือนวิมานเทพเจ้าสูงสุดลงมาสถิตย์