Select Language THEN

 

แหล่งที่มาของข้อมูล

https://khonkaen.mots.go.th/more_news.php?cid=7 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ขอนแก่น , สืบค้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2561

http://www.finearts.go.th/fad9 สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น , สืบค้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2561

http://www.finearts.go.th/ กรมศิลปากร , สืบค้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2561

http://www.archae.su.ac.th/ มหาวิทยาลัยศิลปากร , สืบค้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2561

http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php ระบบสถิติทางการทะเบียน , สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2561

http://www.khonkaen.go.th/khonkaen6/main.php สำนักงานจังหวัดขอนแก่น , สืบค้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2561

นายสว่าง น้อยลำ. (2561). ข้อมูลสัมภาษณ์ประวัติความเป็นมาภาพรวมของปราสาทเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น. สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561.