Select Language THEN

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ปราสาทปรางค์กู่

ขนาดพื้นที่

จังหวัดร้อยเอ็ดมีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 8,299.46 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,187156 ไร่ (ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด มกราคม 2559)

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับ จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมุกดาหาร

ทิศใต้ ติดกับ จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษ

ทิศตะวันออก ติดกับ จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษ

ทิศตะวันตก ติดกับ จังหวัดมหาสารคาม

(ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด มกราคม 2559)

ประชาชน

ประชากรของจังหวัดร้อยเอ็ดมีจำนวนทั้งหมด 1,307,911 คน แยกเป็นประชากรชายจำนวน 651,348 คน ประชากรหญิงจำนวน 656,563 คน (ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560)

ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศของจังหวัดร้อยเอ็ดโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง อยู่ในเขตลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูลมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 130 – 160 เมตร ซึ่งสภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดร้อยเอ็ด สามารถแบ่งได้ ดังนี้ 1. พื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัด มีลักษณะเป็นภูเขาเตี้ยๆ และพื้นที่ป่า ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำของลำน้ำยัง สภาพพื้นที่ลาดเทจากทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเข้าหาล้ำยัง 2.พื้นที่ตอนกลาง เป็นพื้นที่ราบสูง สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น มีแม่น้ำชีไหลผ่าน สภาพพื้นที่ลาดเทจากทิศตะวันตกไปทางทิศเหนือแบะตะวันออกเข้าหาแม่น้ำชี 3.พื้นที่ตอนล่าง เป็นพื้นที่ราบต่ำรูปกระทะที่เรียกว่า “ทุ่งกุลาร้องไห้” เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิขนาดใหญ่ สภาพพื้นที่ลาดเทจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เข้าหาแม่น้ำมูล มีลำน้ำเสียวไหลผ่านและแม่น้ำมูลเป็นเส้นเขตแดนกับจังหวัดสุรินทร์ (ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด มกราคม 2559)

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดร้อยเอ็ด จักอยู่ภายในเขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เขตภูมิอากาศแบบสวันนา ซึ่งเป็นลักษณะอากาศที่มีฤดูแล้งสลับฤดูฝนอย่างเด่นชัด จากสถิติภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในคาบ 30 ปี (พ.ศ.2514-2543) ของจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยทั้งปี วัดได้ 1,345.3 มิลลิเมตร ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ย วัดได้ 93 เปอร์เซ็นต์ ในเดือนกันยายน ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำที่สุดเฉลี่ย วัดได้ 39 เปอร์เซ็นต์ ในเดือนมีนาคม โดยรวมแล้วจังหวัดร้อยเอ็ดมีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยทั้งปี 71 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะอากาศเช่นนี้เกิดขึ้นเนื่องจากจังหวัดร้อยเอ็ดตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงสามารถแบ่งฤดูกาลออกได้เป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และ ฤดูหนาว (ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด มกราคม 2559)

เครื่องหมายประจำจังหวัด

ตราประจำจังหวัด ประกอบด้วยสัญลักษณ์รูปบึงพลาญชัย ศาลหลักเมือง พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตัวเลข 101 และรวงข้าวหอมมะลิ ความหมาย : พลาญชัย เป็นบึงน้ำใสสะอาดตั้งอยู่กลางเมือง บ่งบอกว่าประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดมีน้ำใจโอบอ้อมอารี รักความสงบและมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์ ศาลหลักเมืองเป็นที่เคารพสักการะและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวร้อยเอ็ด พระมหาเจดีย์ชัยมงคล บ่งบอกถึงความเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรือง ตัวเลข 101 แสดงถึงความเป็นเมืองใหญ่ในอดีตที่ชื่อสาเกตนคร รวงข้าวหอมมะลิ เป็นผลิตผลทางการเกษตรชั้นเลิศที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก จากทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด (ที่มา :สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด)

คำขวัญประจำจังหวัด

สิบเฮ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่

ผ้าไหมสาเกด บุญผะเหวดประเพณ

ี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย

เขตกว้างใหญ่ทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ

(ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด มกราคม 2559)

สถานที่สำคัญในจังหวัด

จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคอีสานมานานกว่า 200 ปี อดีตเคยเป็นเมืองใหญ่ที่รุ่งเรืองมาก ชื่อว่า สาเกตนคร มีประตูเข้าเมืองมากถึง 11 ประตู และเมืองขึ้น 11 เมือง แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้จังหวัดร้อยเอ็ดมีสถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ดังนี้ บึงพลาญชัย ถนน Street Art โรงเรียนสอนควายทำนา วัดบึงพลาญชัย วัดบูรพาภิราม พระมหาเจดีย์ชัยมงคล เจดีย์หินทรายวัดป่ากุง เจดีย์มหามงคลบัว ผาหมอกมิวาย วัดกลางมิ่งเมือง วัดสระทอง สิมวัดไตรภูมิคณาจารย์ อนุสาวรีย์ขัติยะวงษา สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ บึงเกลือ แหลมพะยอม ผาน้ำย้อย กู่พระโกนา กู่กาสิงห์ และ ปรางค์กู่หรือปราสาทหนองกู่

รายชื่ออำเภอในเขตปกครองจังหวัด

จังหวัดร้อยเอ็ดแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ ดังนี้

ลำดับ

อำเภอ

1

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

2

อำเภอจังหาร

3

อำเภอเชียงขวัญ

4

อำเภอศรีสมเด็จ

5

อำเภอเมืองสรวง

6

อำเภออาจสามารถ

7

อำเภอโพธิ์ชัย

8

อำเภอโพนทอง

9

อำเภอหนองพอก

10

อำเภอเมยวดี

11

อำเภอเสลภูมิ

12

อำเภอธวัชบุรี

13

อำเภอทุ่งเขาหลวง

14

อำเภอพนมไพร

15

อำเภอหนองฮี

16

อำเภอโพนทราย

17

อำเภอสุวรรณภูมิ

18

อำเภอเกษตรวิสัย

19

อำเภอจตุรพักตรพิมาน

20

อำเภอปทุมรัตต์

 

(ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด มกราคม 2559)

รูปแบบแผนที่

(ที่มา : https://sites.google.com/site/kluayjess/naeana-canghwad-rxyxed/5-kar-khmnakhm)