Select Language THEN

 

ศิลปะและสถาปัตยกรรม

ปราสาทปรางค์กู่ เป็นศิลปะเขมรแบบบายนโดยองค์ประกอบของปราสาทปรางค์กู่ มีดังนี้

 

สระน้ำ

 

สระน้ำ ปราสาทปรางค์กู่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่มา : https://izeradah.com/2017/05/12/izeradah

 

สระน้ำ ก่อด้วยหินสิลาแลงเรียงกันเป็นชั้นๆ แบบขั้นบันไดขนาดความกว้าง 20 เมตร ความยาว 16 เมตร ตั้งอยู่ภายนอกกำแพงปราสาทห่างจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือเล็กน้อย

 

กำแพง

 

กำแพง ก่อด้วยหินศิลาแลงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 25.50 เมตร ยาว 33.30 เมตร มีสันกำแพงสลักเป็นร่องตลอดความยาว ที่มุมกำแพงด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นส่วนบนของกำแพงทำให้รูปคล้ายใบเสมาทำจากหินศิลาแลงเช่นกัน วางอยู่ในร่องดังกล่าว กำแพงด้านทิศตะวันออกเป็นซุ้มประตู  

 

กำแพง ปราสาทปรางค์กู่ ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่มา : สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

 

ซุ้มประตู หรือ โคปุระ

 

ซุ้มประตู หรือ โคปุระ ตั้งอยู่กึ่งกลางกำแพงด้านทิศตะวันออกเป็นรูปกากบาท ก่อด้วยหินทรายมุงหลังคาด้วยศิลาแลง 

ซุ้มประตู หรือ โคปุระ ปราสาทปรางค์กู่ จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่มา : สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

ซุ้มประตู หรือ โคปุระ ปราสาทปรางค์กู่ จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่มา : สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

ซุ้มประตู หรือ โคปุระ ที่มีลักษณะเป็นรูปกากบาท ปราสาทปรางค์กู่ จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่มา : สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

บรรณาลัย

บรรณาลัย ลักษณะเป็นห้องรูปทรง 4 เหลี่ยมผืนผ้ามืดทึบมีประตูทางเข้าออกทางเดียว ก่อด้วยศิลาแลง หันหน้าไปทางทิศตะวันตก หน้าอาคารมีห้องมุข หน้าห้องมุขมีประตู

 

บรรณาลัย ปราสาทปรางค์กู่ จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่มา : สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

 

ปรางค์ประธาน

ปรางค์ประธาน ตั้งอยู่จุดกึ่งกลางของกำแพง และค่อนไปทางทิศตะวันตกเล็กน้อย ก่อด้วยหินแลงฐานสี่เหลี่ยมย่อมุม กว้าง 5 เมตร มีประตูเข้าออกก่อด้วยหินทรายทางด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว ด้านอื่นๆเป็นประตูหลอก หน้าประตูทิศตะวันออกทำเป็นมุขยื่นยาว 3.27 เมตร กว้าง 1.45 เมตร มีหน้าต่างขนาดเล็กทั้งสองข้างของทางเข้าภายในปรางค์ประธานมีห้องโถงเดียว

 

ปรางค์ประธาน ปราสาทปรางค์กู่ จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่มา : สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

ปรางค์ประธาน ปราสาทปรางค์กู่ จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่มา : สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร