Select Language THEN

 

ศาสนาและความเชื่อ

ปราสาทปรางค์กู่ เป็นอโรคยศาลหรือสถานพยาบาล ซึ่งประกอบด้วยปรางค์ ประธาน บรรณาลัย กำแพงพร้อมซ้อมประตูและสระน้ำ นอกกำแพงอันเป็นสิ่งก่อสร้างตามวัฒนธรรมเขมรในอีสานเมื่อพุทธศตวรรษที่ 18 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในพุทธศาสนาลัทธิมหายานตามที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหมประเทศกัมพูชา ได้กล่าวถึงการสร้างอโรคยาศาลจำนวน 102 แห่งในรัชสมัยพระองค์ โดยในปัจจุบันได้สำรวจพบอโรคยาศาลในพื้นที่ภาคอีสานทั้งหมดแล้วรวม 31 แห่ง ปัจจุบันชาวบ้านปรางค์กู่มีการจัดประเพณีบุญสรงกู่ ประมาณเดือนเมษายน (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 15) เป็นประเพณีที่ผู้คนในชุมชนได้ร่วมกันสรงน้ำกู่เพื่อเป็นการขอขมาลาโทษในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปในปีนั้นๆและเป็นการบอกกล่าวเพื่อเริ่มต้นใหม่ที่ปีที่จะมาถึง