Select Language THEN

 

ปราสาทปรางค์กู่

จังหวัดร้อยเอ็ด

ปราสาทปรางค์กู่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มา : สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปราสาทปรางค์กู่ เป็นโบราณสถานสร้างด้วยศิลาแลง ตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ปรางค์ประธานมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ตั้งตรงกลางล้อมรอบด้วยกำแพงที่มีซุ้มประตูทางเข้าหรือโคปุระอยู่ด้านหน้า ที่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้มีอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือบรรณาลัย 1 หลัง ภายนอกมีสระน้ำกรุด้วยสิลาแลงเช่นเดียวกับกู่โพนระฆัง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด นอกจากนี้ยังพบใบเสมาทั้งแบบแผ่นและแบบแท่ง ทำด้วยหินทรายและศิลาแลงจำนวนหนึ่ง