Select Language THEN

 

ประวัติ

ประวัติความเป็นมาของ ภูเพ็ก มาจากคำว่า “เพ็ก” เป็นชื่อดาวดวงหนึ่งบนท้องฟ้า ภาษากลางเรียกว่าดาวประกายพรึกหรือดาวประจำเมือง มีแสงสุกใสกว่าดาวดวงอื่น ขึ้นทางทิศตะวันออกตอนจวนใกล้รุ่ง สาเหตุที่เอาชื่อดวงดาวบนท้องฟ้ามาตั้งเป็นชื่อยอดเขาว่าภูเพ็กนั้น ตามตำนานเล่าว่าสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนม์ชีพอยู่ภูเพ็กแห่งนี้มีชื่อว่า “ดอยแท่น” หมายถึง พระแท่นบัลลังก์ที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาประทับ ส่วนภูเพ็กเป็นชื่อเรียกหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว และต่อมาได้มีการสร้างอุโมงค์แข่งขันกันระหว่างฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงชาวเมืองหนองหาน เพื่อเตรียมรับพระอุรังคธาตุแต่ปรากฏว่า ฝ่ายชายถูกฝ่ายหญิงใช้มายายั่วยวน จึงทำให้สร้างอุโมงค์ไม่เสร็จ ต่อมาจึงให้ชื่ออุโมงค์นี้ว่า “ภูเพ็กมุสา” (ตามที่ได้เล่ามาแล้วในปราสาทนารายณ์เจงเวง) แต่ปัจจุบันนี้นิยมเรียกว่า ปราสาทภูเพ็ก หรือ พระธาตุภูเพ็ก ปราสาทภูเพ็กได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียนโบราณสถาน เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2478 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดขอบเขตโบราณสถาน เล่มที่ 78 ตอนที่ 105 ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2524 โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด 14 ไร่ 1 งาน 43 ตารางวา

ปราสาทภูเพ็ก อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ที่มา : สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร