Select Language THEN

 

แหล่งที่มาของข้อมูล

www.sakonnakhon.go.th/ สำนักงานจังหวัดสกลนคร สืบค้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2560

http://sakonnakhon.cdd.go.th/about-us/vision-mission สำสักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร สืบค้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2560

จิราภรณ์ พรหมเทพ .(2554) . แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : แผนนำเสนอ โบราณสถานศิลปะขอม ในจังหวัดสกลนคร .วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิยาลัยขอนแก่น.

ศันสนีย์ แสงบำเพ็ญ .(2529) . การศึกษาปราสาทนารายณ์เจงเวง อำเภอเมือง จังหวัด สกลนคร . วิทยานิพนธ์ หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ภาควิชาโบราณคดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

สพสันติ์ เพชรคำ. (2560). ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสกลนคร . หจก.วนิดาการพิมพ์:เชียงใหม่.

วิมลมาศ แสนมะฮุง . (2551) . การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง พระธาตุภูเพ็ก สำหรับ นักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สกลนคร เขต 2 . วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการ สอน มหาวิทยาลัยราชภฏสกลนคร. อรุณศักดิ์ กิ่งมณี (ผู้เรียบเรียง) . (2540) . หัวข้อ ปราสาทหินและศิลปะขอมเมืองสกลนคร ใน หนังสือ รอยอดีตสกลนคร . โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา : ขอนแก่น.